شرایط عمومی عضویت

آیین نامه عضویت در انجمن فرهنکی هنری طراحان و تولیدکنندگان پوشاک مدارس ایران
شرایط عمومی عضویت افراد در انجمن، برای تمامی انواع عضویت به شرح زیر است :

الف . داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
ب . پذیرفتن قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و تقیّد عملی به آن؛
ج . متدیّن به یکی از ادیان رسمی کشور؛
د . نداشتن سوء پیشینۀ کیفری؛
ه . نداشتن اشتهار به فساد اخلاق؛
و . تکمیل فرم درخواست عضویت؛​
ز . پرداخت حق عضویت؛

اعضای تشکیل دهنده مجمع عمومی انجمن به 8 گروه کلی تقسیم میشوند:
الف) طراحان پارچه و لباس؛
ب) تولید کنندگان پوشاک مدارس؛
ج) بافندگان پارچه و نخ (شرکتهای نساجی)؛
د) تولید کنندگان ملزومات وخرج کار پوشاک مدارس؛
ه) فرهنگیان ( مدیران مدارس و ادارات آموزش و پرورش)؛
و) مدرسان و پیشکسوتان عرصه مد و لباس ایرانی اسلامی؛
ز) مراکز علمی، موسسات و آموزشگاههای مد و لباس ایرانی اسلامی؛
ح) اتحادیه‌های حوزه صنعت مد و لباس؛​

اشخاص زیر میتوانند متقاضی عضویت در مجمع عمومی انجمن شوند:
الف: اشخاص حقیقی: تمامی افراد آمده در این آیین‌نامه؛
ب) اشخاص حقوقی: شرکت‌ها ، مراکز علمی، موسسات، نهادها و اتحادیه‌ها؛

 اشخاص متقاضی عضویت مجمع عمومی انجمن بر اساس میزان همکاری و ارائه خدمات از انجمن در یکی از سطوح ذیل قرار می‌گیرد.
سطح 1 : عضویت افتخاری
سطح 2 : عضویت ویژه
سطح 3 :عضویت عادی
عضویت متقاضیان (اعم از حقیقی و حقوقی) در مجمع عمومی در هر سطح و گروه بر اساس فرم‌های پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه انجام می‌شود.
تبصره 1- پذیرش نهایی واجدین شرایط جهت عضویت افتخاری پس از مصاحبه حضوری، بررسی آثار و میزان امتیاز متقاضی بر طبق آیین‌نامه‌های داخلی انجمن (که به طور شفاف به متقاضی اعلام خواهد شد) و تأیید هیأت مدیره امکان‌پذیر است .
تبصره 2 – هیأت مدیره انجمن بعد از به پایان رساندن کامل هر دوره و در صورت نداشتن شرایط تعلیق و لغو عضویت، به عضویت افتخاری انجمن فرهنگی و هنری طراحان و تولید کنندگان پوشاک مدارس ایران در خواهند آمد.
تبصره 3- عضویت افتخاری اعضای مجمع عمومی انجمن مانع از درخواست عضویت ایشان برای سطوح دیگر (عادی یا ویژه) نخواهد بود.
تبصره 4 -فقط آن‌دسته از اعضای سطح ویژه که امتیازات بایسته برابر این آیین‌نامه را کسب نمایند و به تأیید دارندگان اکثریت سرمایه با قید لزوم تأیید مدیر عامل(مدیر مسئول)، رسیده باشند، دارای حق رأی در مجمع عمومی انجمن هستند و مجازند تا درصورت احراز شرایط برای انتخاب هیأت مدیره یا بازرس کاندیدا شوند.
تبصره 5- مزیت عضویت سطح ویژه نسبت به سطح عادی در میزان و نوع خدمات و حق رای و کاندیداتوری هیأت مدیره است و اشخاص موضوع این آیین‌نامه با توجه به شرایط کلی عضویت در گروه‌های هشت‌گانه می‌توانند سطح عضویت عادی و یا ویژه را درخواست نمایند.
تبصره 6 – کلیه خدمات قابل ارائه از سوی انجمن در تمامی سطوح در شیوه‌نامه جدول امتیازات انجمن در هنگام ثبت درخواست عضویت به متقاضی ارائه خواهد شد.

شرایط تعلیق و لغو عضویت
ماده 22 – بروز هر یک از موارد زیر سبب لغو عضویت اعضا می شود :
بند 1 – چنانچه هر یک از اعضاء از یک هفته پیش از تاریخ انقضاء عضویت تا سررسید تاریخ یادشده حق عضویت خود را نپردازد.
تبصره1- پذیرش مجدد عضو سلب عضویت شده، مستلزم تقاضای مجدد و مشابه عضویت جدید، انجام مراحل عضویت، پرداخت تمام بدهی‌های معوقه و پرداخت جریمه به مقدار یک سال حق عضویت مصوب همان سال است .

بند 2 – عدم رعایت مفاد اساسنامه، آیین‌نامه‌های داخلی انجمن و تصمیمات مصوب شده درمجامع انجمن.

بند 3 – از دست دادن شرایط عمومی و تخصصی عضویت.

بند 4 – اعمال تهدید، توهین، ارعاب و افترا به ارکان انجمن.
تبصره 1 – در صورتی که اعمال تهدید، توهین، ارعاب و افترا نسبت به ارکان انجمن در بخش رسیدگی به شکایات و حل اختلاف دپارتمان حقوقی و طبق آیین نامه‌های داخلی احراز شود، نخست اخطار کتبی از طرف دپارتمان موصوف برای فرد یا افراد ارسال و عضویت به حال تعلیق در می‌آید. تصمیم‌گیری درباره لغو عضویت و یا رفع تعلیق بر عهده بخش رسیدگی به شکایات و حل اختلاف دپارتمان حقوقی و تأیید مدیرعامل (مدیر مسؤول) خواهد بود.

بند 5 – آراء قطعی صادره از مراجع قضایی کشور مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی عضو .
تبصره 1 – در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، متقاضی عضویت یا عضو، خود موظف به ابراز واطلاع‌رسانی به انجمن است .

بند 6 – در صورت احراز عدم صداقت و زیرپا گذاشتن اصل امانت‌داری در ارتباط با انجمن و تخطی از رفتار حرفه‌ای و تخصصی بر اساس قوانین جاری کشور رفتار خواهد شد و درصورت لغو و سلب عضویت، عضو اخراج شده ملزم به انجام تعهدات قبلی خود طبق اساسنامه، آیین‌نامه‌های داخلی انجمن و تصمیمات مصوب شده در مجامع انجمن است.
تبصره 1 – متقاضیانی که نسبت به پذیرفته نشدن خود معترض‌اند، باید اعتراض خود را بصورت کتبی به بازرس ارائه کنند تا در اولین مجمع عمومی عادی برگزار شده پس از تسلیم اعتراض، مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

شیوه‌نامه

و
 جداول«امتیازات» و «خدمات» انجمن فرهنگی و هنری طراحان و تولیدکنندگان پوشاک مدارس ایران

کلیات

در راستای اجرای سیاست‌های تشویقی انجمن برای دستیابی به اهداف اساسنامه‌ای از جمله، جریان‌سازی فرهنگی، آموزش روزآمد و کارآفرینی جدول‌های زیر تهیه شده است و از تاریخ تصویب اجرایی خواهد بود.

ماده1- قرارگرفتن در هر‌یک از سطوح عضویت و یا کسب نصاب فعالیت‌های تعیین‌شده برابر جدول شماره1 (امتیازات) امتیازات همان نصاب را خواهد داشت.​

جدول شماره 1- امتیازات

ماده 2- مجموع امتیازات این جدول 92 و بالاترین نصاب امتیازات برای تمامی سطوح 70 است.

ماده 3- در هریک از زمینه‌ها میزان امتیاز به ازای دامنه فعالیت تعیین‌ شده و تا سقف جمع کل امتیازات هر سه دامنه مربوطه قابل محاسبه است.

ماده4- عدم تمدید عضویت تا پیش از پایان مدت موجب از دست رفتن امتیاز مربوط به عضویت اعضا در هریک از سطوح است.

ماده 5- برای حذف امتیاز در وضعیت‌های پیوسته، عدم شرکت در فعالیت‌های مرتبط و همانند ملاک است. این ملاک برای کسب و افزایش امتیاز مد نظر قرار نمی‌گیرد.

ماده 6- در ستون حذف امتیاز:

الف- در ردیف‌های پیوسته، پس از گذراندن هر دامنه به طور کامل پس از تعداد توقف آمده در ستون توقف، امتیاز کسب شده از آن دامنه حذف خواهدشد. بنابراین، نباید بین تعداد فعالیت هر دامنه فاصله‌ای باشد، در غیر اینصورت امتیازی به آن دامنه تعلق نمی‌گیرد.

ب- در ردیف‌های متناوب نباید بین هر فعالیت در یک دامنه بیش از تعداد آمده در ستون توقف فاصله‌ای ایجاد شود، درغیر اینصورت امتیازی به آن تعلق نخواهد گرفت.

ماده 7- نخبه‌گان علمی- مهارتی با تأیید مدیرعامل (مدیر مسؤول) انجمن از این جدول امتیازات معاف هستند.

ماده 8- به ازای کسب مجموع امتیازات پیش‌بینی شده در جدول شماره 2 (خدمات) و با رعایت شرایط این جدول خدمات همان ستون به دارنده امتیازات واجدالشرایط تعلق خواهد گرفت.

جدول شماره 2- خدمات

پیوست 1- شرح جدول امتیازات

1- در زمینه «عضویت»، فعالیت‌ «ویژه» برای سال اول تا سوم هر سال 2 امتیاز و در مجموع  6 امتیاز دارد. شرط برخورداری از مجموع امتیاز این زمینه عضویت پیوسته است. بنابراین، برای احتساب امتیاز سال‌های دوم و سوم در مجموع امتیازات نباید هیچ‌گونه وقفه‌ای در عضویت سه سال متوالی پدید آید درغیر اینصورت، امتیاز بدست آمده حذف خواهد شد.

2- در زمینه «عضویت»، فعالیت‌ «عادی» سال اول تا سوم هر سال 1 امتیاز و در مجموع  3 امتیاز دارد. شرط برخورداری از مجموع امتیاز این زمینه عضویت پیوسته است. بنابراین، برای احتساب امتیاز سال‌های دوم و سوم در مجموع امتیازات نباید هیچ‌گونه وقفه‌ای در عضویت سه سال متوالی پدید آید درغیر اینصورت، امتیاز بدست آمده حذف خواهد شد.

3-در زمینه «عضویت»، فعالیت‌ «افتخاری» برای سال اول تا سوم هر سال 1 امتیاز و در مجموع  3 امتیاز دارد. شرط برخورداری از مجموع امتیاز این زمینه عضویت پیوسته است. بنابراین، برای احتساب امتیاز سال‌های دوم و سوم در مجموع امتیازات نباید هیچ‌گونه وقفه‌ای در عضویت سه سال متوالی پدید آید درغیر اینصورت، موجب از دست رفتن امتیاز به‌دست آمده از سال پیشین خواهد شد.

4- در زمینه «آموزشی» برگزاری هر سه «ورک‌شاپ» تخصصی پیوسته 1 امتیاز و با امکان فاصله میان هر دامنه تا دو‌ ورک‌شاپ برابر تقویم آموزشی انجمن، سه دامنه مجموعاً 3 امتیاز خواهد داشت. فاصله بیش از 2 ورک‌شاپ میان هر دامنه موجب از بین رفتن امتیاز به‌دست آمده از دامنه یا دامنه‌های پیشین خواهد بود.

5- برگزاری دوره‌های پیوسته یعنی، دوره‌هایی که از سه مبحث مجزا اما مرتبط و بیشتر در قالب پیکیج سه دوره و بیشتر تشکیل شده‌اند، در هر دامنه 1 امتیاز دارد. جمع سه دوره پیوسته با امکان 1 دوره توقف برابر تقویم آموزشی انجمن سه امتیاز خواهد داشت. بدیهی است وقفه بیش از یک دوره پیوسته در میان برگزاری دوره‌های پیوسته موجب از دست رفتن امتیاز  به‌دست آمده از دامنه یا دامنه‌های پیشین خواهد بود.

6- تنظیم دوره و سرفصل مطالب همان دوره یا هر دوره از تقویم آموزشی انجمن که به مدرس پیشنهاد می‌شود در صورت تأیید، به طور متناوب در هردامنه 1 امتیاز خواهد داشت و مجموع این فعالیت‌ها در هر دامنه به شرط حداکثر توقف تا دو دوره برابر تقویم آموزشی انجمن 3 امتیاز خواهد بود. بدیهی است توقف بیش از دو دوره موجب از دست رفتن امتیاز به‌دست آمده از دامنه یا دامنه‌های پیشین خواهدبود.

7- انجام فعالیت تهیه جزوه آموزشی به‌طور پیوسته و با امکان یک دوره توقف برابر تقویم آموزشی انجمن، 1 امتیاز درپی خواهد داشت. بدیهی است توقف بیش از یک دوره پس از هر دامنه موجب از بین رفتن امتیاز به‌دست آمده از دامنه پیشین خواهد بود.

8- برگزاری هر 1  سمینار در هردامنه به‌طور متناوب 1 امتیاز و در مجموع 3 امتیاز خواهد داشت.

9- شرکت در هر 4 ورک‌شاپ یک دامنه به‌طور متناوب 1 امتیاز خواهد داشت و مجموع 3 دامنه، یعنی 12 ورک‌شاپ 3 امتیاز دارد. میان هر دامنه حداکثر 3 توقف برابر تقویم آموزشی انجمن امکان‌پذیر است. در غیر اینصورت منجر به از دست رفتن امتیاز به‌دست آمده از دامنه یا دامنه‌های پیشین خواهد شد.

10- شرکت در هر 2 دوره پیوسته موجود در هر دامنه به‌طور متناوب 1 امتیاز دارد و مجموع امتیازات شرکت در دوره‌های پیوسته هر 3 دامنه 3 امتیاز خواهد بود. امکان توقف پس از هر دامنه دو دوره پیوسته برابر تقویم آموزشی انجمن خواهد بود. در غیر اینصورت موجب از دست رفتن امتیاز به‌دست آمده از دامنه و یا دامنه‌های پیشین خواهد بود.

11- شرکت در هر دو سمینار پیوسته یک دامنه 1 امتیاز در پی خواهد داشت. مجموع امتیازات شرکت در سمینارهای سه دامنه با امکان 2 توقف پس از کسب امتیاز هر دامنه 3 خواهد بود. بدیهی است عدم شرکت در بیش از دو سمینار در بین هر دامنه موجب از دست رفتن امتیاز به‌دست آمده از دامنه یا دامنه‌های پیشین خواهد شد.

12- در زمینه «پژوهشی» فعالیت تألیف یک کتاب در حوزه صنعت مد و لباس 2 امتیاز خواهد داشت و مجموع امتیازات سه دامنه با سقف تألیف 3 کتاب، 3 امتیاز خواهد بود.

13- فعالیت ترجمه یک کتاب در حوزه صنعت مد و لباس  1 امتیاز خواهد داشت و مجموع امتیازات سه دامنه با سقف ترجمه 3 کتاب، 3 امتیاز خواهد بود.

14- فعالیت تألیف هندبوک تخصصی در حوزه صنعت مد و لباس 2 امتیاز خواهد داشت و مجموع امتیازات سه دامنه با سقف تألیف 3 هندبوک، 6 امتیاز خواهد بود.

15-فعالیت نوشتن مقاله تخصصی در حوزه صنعت مد و لباس 1 امتیاز خواهد داشت و مجموع امتیازات سه دامنه با سقف  3 مقاله، 3 امتیاز خواهد بود.

16-همکاری در پروژهای انجمن در حوزه صنعت مد و لباس بر مبنای نوع و میزان همکاری  2-1 امتیاز خواهد داشت و مجموع امتیازات سه دامنه با سقف 3 پروژه ، 6-3 امتیاز خواهد بود.

17- در زمینه «فعالیت‌های هنری» ارائه هر سه طرح کاربردی مورد تأیید در هر دامنه 1 امتیاز در پی خواهد داشت. ارائه هر سه طرح کاربردی مورد تأیید در دامنه دوم و سوم هرکدام 2-1 امتیاز و در مجموع 5-3 امتیاز خواهد داشت.

18- فعالیت همکاری در برگزاری نمایشگاه و جشنواره از سوی انجمن در هر دامنه 1 امتیاز و در مجموع برای هر سه دامنه 3 امتیاز خواهد داشت.

19- در زمینه «فعالیت‌های کارآفرینی» ارائه پیشنهادات و ایده‌های خلاقانه برای سازوکارهای بهینه در رسیدن به اهداف جریان‌سازی فرهنگی، کارآفرینی و … هر یک، 1 امتیاز و مجموع امتیازات سه دامنه 3 امتیاز خواهد بود.

20- جذب هر 1 نیروی انسانی از سوی کارآفرینان، صنایع، نهادهای فرهنگی و هنری حوزه صنعت مد و لباس 2 امتیاز و برای هر3 نفر در سه دامنه در مجموع 6 امتیاز خواهد داشت.

21-به ازای هر بار ارائه هرگونه تسهیلات حمایتی-تشویقی 2 امتیاز و به ازای هر سه دامنه در مجموع 6 امتیاز در نظر گرفته خواهد شد.

22- به ازای هر یک از خدمات اسپانسرینگ حسب میزان و کیفیت خدمت 2-1 امتیاز و در مجموع برای هر سه بار در سه دامنه 6-3 امتیاز محاسبه خواهدشد.

23- به ازای هر یک از خدمات مارکتینگ اعم از بازاریابی، عرضه، فروش و … 1 امتیاز و به ازای هرسه خدمت در هرسه دامنه مجموعاً 3 امتیاز در نظر گرفته خواهدشد.

مبلغ حق عضویت در انجمن فرهنگی هنری طراحان و تولیدکنندگان پوشاک مدارس ایران
لیست قیمت‌ های عضویت در انجمن
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on tumblr
Tumblr
Share on pinterest
Pinterest
Share on digg
Digg
Share on print
Print
Share on pocket
Pocket
درصد پیشرفت ثبت نام
30%
متقاضی محترم لطفا پس از مطالعه موارد فوق در
منوی سبز رنگ گروه عضویت خود را انتخاب کنید؛
فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
 • ویژگی ها
 • ویژگی های سفارشی
 • زمینه های دلخواه
برای پنهان کردن نوار مقایسه ، بیرون را کلیک کنید
مقایسه
لیست علاقه مندی ها 0
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!